Youtube Shorts

Make it youtu.be and drop the “shorts” bit. It is weird.

https://youtu.be/bkxi5RA3sPM

1 Like

@oltman if you thought Car Jitsu was bizarre…

1 Like